stadgar

På gång...

Det händer hela tiden nya saker i vår förening. Fortlöpande information om vad som är på gång hittar du om du söker på internationella föreningen på BTs föreningsguiden.

Medlemskap

Medlemskort köper du enklast i vår Second-Hand eller i samband med något av våra arrangemang. Medlemskap för 2020 kostar 60:-. Förutom att du stöder föreningen har du som medlem rätt att vara med på vårt årsmöte och att vara med på de fester där det serveras mat. Du kan också hyra vårt släp för 150:-/dygn.

Följ oss på instagram

glass
fest
IMG_1732
second hand

Föreningens stadgar

§ 1 Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Internationella Föreningen.

Föreningens hemort är Svenljunga kommun.

 

§ 2 Föreningens syfte och mål

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Föreningen är en ideell förening med målsättningen att man ska verka för att förebygga konflikter mellan olika nationaliteter, samt att man ska verka för ett ökat samarbete och förståelse mellan människor.

Föreningen vill skapa mötesplatser för  människor.

Verksamheter som bedrivs är arrangemang av olika slag, resor, studiebesök, studiecirklar och barnverksamhet.               

 

§ 3 Medlem

Var och en som vill främja föreningens syfte och godkänner föreningens stadgar kan ansluta sig till föreningen som ordinarie medlem. Medlem har rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt. Hedersmedlem är befriad från avgift.

 

§ 4 Medlemsavgift

Årsmötet beslutar om medlemsavgiften.

 

§5 Styrelsen

Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens framåtskridande.

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.

Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.

Styrelsen förbereder årsmöte, för medlemsmatrikel och bokföring, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmöte.

Föreningens ärenden handhas av styrelsen.Årsmötet bestämmer antalet ledamöter i styrelsen, dock lägst fem Årsmötet väljer ordförande, övriga ledamöter och suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, och andra nödvändiga funktionärer. Ordföranden väljs på ett år. Ordinarie ledamöter väljs på två år, hälften vartannat år. Avgår en ledamot under sin mandatperiod, görs fyllnadsval på årsmötet. Suppleanter väljs på ett år, och i inbördes ordning för tjänstgöring.


Ordföranden kallar till föreningens sammankomster.

Styrelsen är beslutsmässig när hälften av styrelsen är närvarande.


Årsmötet väljer två revisorer, och en revisorssuppleant, på ett år. Revisorerna granskar föreningens räkenskaper och förvaltning. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 

§ 6 Valberedning

Medlem som väljs på årsmötet för att lägga förslag på personer som ska ingå i nästkommande styrelse enligt föreskrivna lagar. Tre personer utses till

Valberedning för ett år. En av personerna utses till sammankallande.

 

§ 7 Räkenskapsperiod och revision

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall

Lämnas till revisorn senast två veckor före årsmötet. Revisorerna skall lämna

Skriftligt utlåtande till styrelsen senast fem arbetsdagar före årsmötet.

 

§ 8 Föreningens möten

Årsmöte senast 31 mars.

Föreningen har 11 öppna styrelsemöten.

De kallas månadsmöten.

Styrelsen kan bilda ett au för året där ordförande, sekreterare och kassör ingår.

 

§ 9 Årsmötet

Ordinarie årsmöte hålles senast 31 mars varje år.

Medlemmarna meddelas(skriftligt) senast 2 veckor i förväg.

 

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

1. Mötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Godkännande av dagordningen

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret

8. Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Verksamhets-och budgetplan för kommande verksamhetsår

12. Fastställande av medlemsavgift

13. Val av ordförande

14.  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

15. Val av revisorer och suppleant.

16. Val av valberedning

17. Inkomna motioner

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande


 

§ 10 Extra årsmöte

Om styrelsen eller revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta, kallar styrelsen till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen tas upp.

 

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 12 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

 

§ 13 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt(majoritet). Nerlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst.

 

§ 14 Styrelsearvode

Inga styrelsearvoden betalas ut. Allt arbete i föreningen sker ideellt.

 

§ 15 Stadgeändring

Stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarnai kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändringen av föreningens stadgar om § 2 mål och

syfte, § 15 stadgeändring och § 17 upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

 

§ 16 Utestängning av medlem

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.

Upphävning av styrelsens beslut eller beslut om uteslutning sker på närmsta årsmöte.

 

§ 17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte.

Att upplösningen skall behandlas ska framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge 5 medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösningen ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte och hemort. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

 

 

Svenljunga 2006-01-15

 

För Internationella Föreningens styrelse

 

 

Stadgarna enhälligt antagna av  årsmötet i mars 2006.

Upptaget och genomgånget vid årsmötet 2015-03-10

Stadgarna enhälligt antagna med ändringar av årsmötet 2016-03-01